Nyheter

2018-08-01
Nu slopas bygglovet för solceller
Den första augusti i år slopas bygglovet för solceller som monteras i hustakets riktning. Det är ett beslut som fattades i juni och förväntas göra det lättare för privatpersoner att installera solceller.

I mitten av juni sade riksdagen ja till regeringens förslag om att ändra i plan- och bygglagen. Beslutet innebär att det nu blir lättare för personer att installera solceller på sina tak.

Förändringen träder i kraft under torsdagen den första augusti i år. Johan Lindahl som är talesperson för Svensk Solenergi, säger att beslutet är ett viktigt steg av flera, för att nå en ökad installation av solceller.

– Man har kommit en bra bit på vägen, men är inte helt i mål. Men det gör det ju ett steg enklare att du inte behöver söka och fylla i, och i en del kommuner även betala för, bygglovet. Det gör att du kan lägga mindre tid och även kan få en lägre installationskostnad i slutändan, säger Johan Lindahl.

Vad ändringen innebär
Bygglov kommer inte längre krävas för installationer av solceller som följer takets riktning. Det gäller de flesta solcellsinstallationer som sker, med undantag för platta tak. I de fallen behöver solcellerna oftast vinklas upp, vilket fortfarande kommer innebära att man behöver söka bygglov i de flesta kommunerna.

Installation vid områden eller byggnader som anses vara särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, kräver fortfarande bygglov efter den första augusti.

Det samma gäller för installationer som byggs i eller i anslutning till områden som är av riksintresse för försvaret.

I nuläget är det svårt att se om det slopade bygglovet har inneburit en ökad efterfrågan av solceller. Men detta är något som Johan Lindahl tror kommer visa sig på sikt.

– Det är för tidigt för att dra för stora paralleller nu. Men framför allt tror vi att det kommer bli bra på sikt, säger Johan Lindahl.