Windon sätter standarden för solceller i Sverige

Windon har visat sig sätta standarden för solceller installerat i Sverige, med sin höga kvalité och solceller och inverter tillverkade unikt för det nordiska klimatet så har många valt att använda Windon som en standard för hur en solcellsanläggning ska se ut i Sverige.

Att Windon dessutom har Svenska menyer och Svensk portal till vår inverter gör ju inte det valet svårare. Vi jobbar uteslutande med produkter av premiumklass och har valt bort allt billigt material. Detta gör att en produkt från Windon kommer ärvas av nästa generation.

Windon tillsammans med OEM tillverkar egna svenska solcellspaneler av mycket hög kvalité och producerar nu också en Växelriktar-serie OEM-Windon 1kW-20kW, infästningsmaterial tillverkas av Tranås Rostfria, Windon och MAPAB.

Windon har en solcellsmodul som idag är ganska ovanlig på marknaden där de lagt stor vikt vid kvalité och ingående material istället för att fokusera på ett billigt inköp, Detta ger naturligtvis en lite dyrare produkt men som fördel en produkt som kommer att producera en stor mängd energi i många år utan att behöva något underhåll.

Windon har en produkt med ett materielinnehåll som har varit i produktion i över 15 år vilket garanterar, att valt material kommer att hålla en god status under lång tid. De har valt att ligga kvar i utvecklingen med stabilt och beprövat ingående material och satsar istället på att byta de få komponenter som ger en högre effekt och bättre el-produktion.
Kort sagt, Windon byter inte material för att hitta ett lägre pris utan för att hitta en bättre och starkare produkt.

Windons mest unika komponent är det etsade glaset.
Windon har genom åren jobbat en hel del med sitt modulglas, detta på grund av att det är en komponent som kommer att avgöra hur mycket solenergi som når kislet, De har jobbat både med absorbering av ljus och för att få en yta på nanonivå som klarar av att hålla modulen ren från smuts och avlagringar.

På Windon tycker de att en solpanel ska vara helt underhållsfri och då naturligtvis utan att med åren tappa en massa energi, därför har de valt att behandla sitt glas på ett annorlunda sätt än övriga tillverkare. De lägger inte på en yta utan vi tar istället bort material för att få en behandlad anti-reflexyta på våra moduler.

Detta ger då många fördelar bl.a. blir modulen med sin nano-yta helt självrengörande och det har visat sig att endast 1.8% påväxt blir kvar i genomsnitt på våra modulglas. Ytligare fördel är att glaset inte har någon slityta och kommer alltså se lika dant ut om 50 år som det gör när det är helt nytt och utöver detta så har de lyckats absorbera ljuset så bra att de har en transmistans som ger modulen en ökad energi på 6-8%, allt detta på grund av ett väl valt glas.

Hur går det till och hur har de lyckats med detta?
Windon använder sig av en speciell kemisk process som förändrar glasets ytmorfologi vilket ger mindre reflektioner i jämförelse med andra för närvarande kända lösningar inom PV-området.
Ingen förutom Windon har uppnått en så liten och jämn ytporositet vilket skiljer sig markant från andra producenter av antireflex glas.

Huvudegenskaperna hos Windons glas är förmågan att diffundera ljuset på ett kontrollerat sätt, vilket ger en jämn diffus struktur av glaset.
Denna struktur minskar antalet reflektioner som kan uppstå och ökar markant ljusgenomsläpp och absorbering av ljus.

Till höger ser du en tabell med en jämförelse kurva på transmistans på en vanlig AR-coat och Windons etsade glas. Testen beskriver hur stor del av ljuset som går igenom glaset i vinklarna 0° till 80°.

Windons modul har ett ljusgenom-släpp där man utnyttjar ljuset maximalt även när ljuset ligger horisontellt. Glaset har också en 2% förstärkning i Isc jämfört med ett obehandlat glas. Och glaset har också en transmistans på 6-8% mer än ett vanligt coatat glas.

Detta ger en stor mängd mer energi än ett traditionellt coatat glas.Till höger ser du en bild under ett mikroskop med upplösning på ca 5 um. denna yta beskriver lite av Windons unika självrengöring.

Ett dammkorn eller smuts och lika så påväxt är så stora att de inte kommer ner i strukturen och klarar då inte av att ligga kvar, så för smutspartiklar så är Windons etsade glas nästan helt friktionsfritt vilket gör att glaset stöter ifrån sig all smuts och påväxt.

Windons kopplingsbox
Windon vet att ingen kedja är starkare än den svagaste länken och den enda produkten som inte är laminerad vattentätt i en solcellsmodul är kopplingsboxen Den ska ju dessutom knyta ihop hela anläggningen elektriskt vilket ibland kan vara en tuff uppgift.

Kopplingsboxen är en av dom vanligaste orsakerna att en modul slutar fungera, anledningen till det är att man förminskar boxens betydelse och slarvar vid montage och val av box. I Windons samtliga produkter använder de en kopplingsbox som levereras av Svenska OEM och som är löd och svetsad redan från fabrik.

Denna box har inte bara fasta och stabila kopplingar utan har också ett gediget kablage med en väl testad MC4 kontakt som är helt vattentät och mycket enkel att koppla.

Windons kopplingsbox innehåller naturligtvis också “bypass” dioder med ett mycket lågt tröskelvärde, detta innebär i praktiken att en helt eller delvis skuggad modul inte påverkar slingans Voc eller Isc i samma utsträckning.

Boxen har 3st dioder, en för var sträng internt i modulen. Naturligtvis hindrar också dioderna från att en modul som är kortsluten ska få varmgång och börja brinna.

Förutom att boxen är av ett gediget material så har de valt att installera en luftning i form av en Gortex-packning så de är helt säkra på att kondens kan lämna boxen och att vi håller fukt ute.

Windons modulram, är specialtillverkad för att klara av Nordiskt klimat med frost kondens, snö.

EVA(Ethyl Vinyl Acetate)
EVA och dess funktion är krasst att fungera som ett lim i laminatet, detta för att sammanfoga glas, celler samt bakstycket till ett så homogent paket som möjligt. EVA skall också förhindra att väta, fukt eller partiklar inte kan kontaminera eller på annat sätt äventyra cellernas förmåga att leverera energi.

Värme men framförallt UV bryter långsamt ned allt det material som en solpanel består av, det normalt mest känsliga materialet i en panel för nedbrytning är EVA, därav är det mycket viktigt att detta är av hög kvalitet och inte bryts ned för fort och med detta de-laminerar eller missfärgar med som följd en produkt som levererar sämre med energi. I tillägg och oavsett vilken kvalitet på EVA man använder sig av som producent är det också viktigt att material fungerar i symbios med varandra, i annat fall kan samma problematik uppstå med de-laminering och missfärgningar.

EVA består normalt av 2 skikt I varje laminat,(modul/panel) i Windons fall använder de sig av 3 st. En (1) av dessa är placerat ovanpå cellerna d.v.s. den sida som är mellan glas och celler, dem andra 2 skikten är placerade bakomliggande cellerna mot bakstycket av panelen.

Bakstycke (backsheet)
Primärt är bakstyckets uppgift att se till att vädrets makter inte kommer åt den ledande cellen, dvs väta, fukt/kondens och i övrigt förekommande yttre partiklar etcetera. I viss mån, även om detta är marginellt skall även bakstycket motstå den eventuellt yttre påverkan en installatör kan ”lyckas” med då installation sker.
Bakstycket skall också ha så värmeavledande egenskaper som möjligt. Ett bakstycke kan produceras med flera olika färger, den mest vanligt förekommande färgen är vitt. Ett vitt bakstycke är alltid att föredra då denna i 100% av fallen alltid kommer producera bättre då den inte absorberar/drar till sig värme som i sin tur drar ned produktionen i panelen pga. värmeförluster.

Beroende på placering av systemet/panelen kan man räkna med att ett svart bakstycke producerar ca 5 % färre kWh än ett vitt bakstycke. Dock kan denna beräkning endast appliceras till paneler producerade på samma ställe, dvs att man endast så att säga byter ut vitt mot svart bakstycke på en producents panel.

Dem som således värderar sin installation till att den skall producera så mycket kWh som möjligt bör då inte välja svart bakstycke, men vill man göra avkall på detta pga. att man tycker det estetiska är viktigt finns denna möjlighet.
Windon producerar aldrig en svart panel till lager, dock kan sådana OCH under förutsättning att man förstår sitt val dessa beställas på order.

Ribbon
Ribbon är en tennpläterad platt koppartråd som löds till cellens lödbana, historiskt har celler med 2 lödbanor varit mest vanligt förekommande men det finns celler med lödbanor från (2)3-18st. Numera är celler med 4-5 lödbanor det cellbranschen tar fram.

Oavsett vilken av cellerna panelproducenten använder sig av finns egentligen inget rätt eller fel då det i egentlig mening handlar om att finna den rätta kombinationen mellan matematik och fysik.
Man strävar alltid efter att försöka få ut så mycket energi som man möjligtvis kan av cellen, ribbons uppgift är att ta upp den energin celler genererar och ta denna vidare till kopplingsboxen.
Hur ribbon klarar av detta beror på arean/massa koppartråden består av, mao kan man eventuellt se att ribbon har samma bredd mellan två olika paneler men har de olika tjocklek hanterats energin olika bra.

Kisel-Wafer-cell-modul
Bland dem material en panel innehåller finns självklart spaltmeter med information man kan skriva om, men den i särklass viktigaste och mest komplexa är den delen som genererar energin, nämligen cellen.

Vi börjar med Kisel, Kisel är ett halvmetalliskt grundämne och bryts i stora gruvdrifter. Kisel som kanske inte många vet används som huvudkomponent i många olika produkter, såsom glas, cement, keramik och olika halvledare.

En solcells största komponent är Kisel. Från Kiselframtagningen går materialet vidare till fabriker som tillverkar Wafer, detta sker på två olika sätt och det är även här som dem olika typerna av solceller tas fram som baseras på just Kisel.

Den vanligaste cellen på marknaden benämns tyvärr med två olika ord dock ÄR det samma produkt, dom går under namnen Poly/Multi kristallin varvid Poly är det man använder internationellt medan Multi är det så kallade försvenskade ordet.

Enklast att förklara är med ordet Multi vilket betyder flera, i detta fall flera kristaller. (Multi kristallin) I tillverkningen av Wafer, som är förstadiet till solcellen blandar man ihop alla kristaller till en och samma stav.
Av denna stav kapar man därefter ut flera stavar i vilket därefter kapas till Wafer. Således tas ingen hänsyn till var kristallerna hamnar i Wafer och med detta har man flera kristaller i samma cell. Poly/Multi hade före 2008-2009 en tydlig skillnad där man klart och tydligt kunde urskilja dem olika kristallerna i cellerna i form av varierande blå toner i samma cell.
Numera är processer förfinade och med detta är skillnaderna ovidkommande små, dock består en Poly/Multi fortfarande med en blå nyans. Effektklasser till dags dato (20180612) på 60-cells solpaneler tillverkas med denna typ av celler i ett spann mellan 240-285Wp. Mono kristallin wafer som är den andra typen av celler som tillverkas av Kisel är mindre vanlig och skiljer sig i framtagningen med att i grunden så formas en (1)rund stav.

Ordet Mono kommer säkerligen från Grekiskans Mo´nos, vilket antyder till ”ensam”, ”enkel” i singular till vilket den enskilda kristallen kan härröras. Vid denna process behålls således kristallen i sin helhet och man får en mer homogen produkt som för ögat kan vara mer estetisk.

Det i annars mest synbara sättet att urskilja en Monocell är dess yttre form som kan härledas till framtagningen av den runda staven. Pga att man vill minimera svinnet på material använder man så mycket som möjligt av staven och med detta så är varje hörn på cellen rundad.
Solpaneler med Monoceller får då ett visuellt utseende som kan liknas med schackrutor, detta då den lämnar betydligt mer av det vita bakstycket synbart……dvs om man använder vitt bakstycke. Effektklasser till dags dato(20180612) på 60-cells solpaneler tillverkas med denna typ av celler i ett spann mellan 270-315Wp.

En summering av ovanstående text finns flera fina ordspråk man skulle kunna använda, såsom ”inget är starkare än svagaste länk” eller ”man får vad man betalar för” osv.

Vi uppmanar slutkonsumenter att i eget intresse sondera marknaden, ställa frågor, diskutera och framförallt ställa sig frågan varför!!
Windon har under en längre period haft en stadig positiv utveckling i den tid som hittills passerat. De anser detta skett baserat på en ständig focus kring en kvalitativ produkt i alla delar av ett system, samt naturligtvis en samsyn och förståelse för densamma från våra kunder.

Produktutveckling
Oavsett att Windon tidigare haft mycket bra produkter i vår portfolio finns alltid möjligheten till att utveckla produkterna ytligare. Deras ambition är alltid att de förbättringar som utförs skall ha ett ökat värde för slutkundens system och/alternativt förenkla eller underlätta våra återförsäljares arbete med/för slutkunden.

Hämta Datablad-Effecta-370SWE-2022-04-22 >>